Pôžičky Hypotéky Úvery

Spolupracujeme:
 Najlepšia hypotéka

 

 

 

 

 


 

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Hypotéka so štátnym príspevkom aj pre mladých ľudí

 


 

Od 1. júla 2010 sa znižuje príjmová hranica pre získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1057,19 €. na sumu 942,50. Uvedená suma je stanovená ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za 1. štvrťrok 2010, ktorá dosiahla výšku 725 €.  

 

Od 1. júla do 2010 do 30. septembra 2010 môžu o hypotéku pre mladých požiadať klienti, ktorých priemerný hrubý mesačný príjem za rok 2009 nepresiahol sumu 942,50.

 

Štátny príspevok pre mladých pre rok 2010 ostáva vo výške 3 %, poskytuje sa nasledovne:

 

 • zľavu z úrokovej sadzby vo výške 2% poskytne žiadateľovi štát
 • zľavu z úrokovej sadzby vo výške 1% poskytne žiadateľovi banka

Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje k hypotekárnym úverom, ktorých žiadosti boli podané od 1. januára 2007. 

 

Rozumie sa ním percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Určuje sa každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a v tom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere.

 

Hypotéka so štátnym príspevkomMladému žiadateľovi úveru, resp. ak sú nimi mladomanželia musia však obaja spĺňať podmienky, sa štátny príspevok pre mladých poskytne, ak:

 

 • je fyzická osoba, ktorá ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku;
   
 • účel úveru je špecifikovaný ako kúpa, výstavba, rekonštrukcia bytu, alebo domu na území SR, alebo v prípade manželov nadobúdanie tuzemskej nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva;
   
 • má ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver;
   
 • priznanie štátneho príspevku pre mladých maximálne 49.790,88 € (1.500.000,-Sk) z výšky hypotéky;
   
 • predloží žiadosť o priznanie štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnemu úveru, o ktorý v banke žiada;
   
 • poskytuje sa iba na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere. Za tú istú zmluvu sa považuje aj  zmena tejto zmluvy, ktorou sa hypotekárny úver zvýši najviac na sumu 49.790,88 € (1 500 000,- Sk.)

Výhody štátneho príspevku pre mladých poskytované žiadateľovi hypotekárnou bankou po dobu prvých piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru a priznania na nárok Štátneho príspevku pre mladých:  

 

 • zníženie úrokovej sadzby hypotekárnou bankou určenej v zmluve o hypotekárnom úvere  rovnakej výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladých podľa odseku 2, najviac však o 1%;
 • umožnenie odkladu splátok istiny hypotekárneho úveru;
 • umožnenie mimoriadnej splátky bez poplatku.

 

 

<< hypotéka pre mladých 2013                                                                                  hypotéky na byt >>